Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 24 februari 2011

Inleiding tot de astrologische literatuur

  1. 1. Definitie Astrologie

Volgens de omschrijving in het lemma astrologie van de Grote Spectrum Encyclopedie menen de beoefenaars ervan, dat de astrologie zowel een wetenschap is, die de invloeden van de hemellichamen op de op aarde voorkomende verschijnselen bestudeert, als een techniek waarmee men deze invloeden kan bepalen en verklaren. In de Encarta Winkler Prins, luidt het dat astrologen menen dat zij uit de standen die de hemellichamen, zoals zon, maan en de planeten, ten opzichte van de sterrenhemel innemen op het ogenblik van iemands geboorte, daaruit diens karakter kunnen afleiden en voorspellingen omtrent de toekomst kunnen doen. In beide edities van de Winkler Prins Encarta van respectievelijk 1999 en 2003 is echter de bekeringsijver van de sceptici doorgedrongen en luidt het dat onpartijdig, kritisch onderzoek laat zien dat de voorspellende waarde van de astrologie niet uitkomt boven die van het toeval. In de gedrukte Algemene Winkler Prins is aan het onderwerp astrologie naast het lemma tevens een sceptisch buitentekstartikel besteedt van 4 bladzijden van de hand van prof. dr. M.G. Minnaert. Het lemma Astrologie in de Algemene Winkler Prins luidt als volgt:

Astrologie: (Gr., sterrenleer), leer berustend op het aannemen van een samenhang tussen de beweging der hemellichamen (macrocosmos) en het gebeuren op aarde, spec. het lot van de mens (microcosmos), dat van geboorte tot dood bepaald wordt door de loop der sterren, d.w.z. der planeten t.o.v. de dierenriem. Om deze samenhang te begrijpen en bijv. de juiste tijd voor bep. handelingen vast te stellen of het karakter van een mens te kunnen opmaken uit de constellatie bij zijn geboorte (horoscoop), moet men het schrift des hemels kunnen lezen; hiervoor dient de astroloog een zeer ingewikkelde kennis te bezitten.

Het genoemde artikel in de Grote Spectrum Encyclopedie geeft een objectiever en genuanceerder beeld weer. Zo schetst het de geschiedenis van de astrologie vanaf zijn oorsprong in de Egyptische mythologie en de Chaldeeuwse sterrengodsdienst over de Griekse compilatie van Ptolemaeus tot de moderne heropleving aan het eind van de 19de eeuw onder impuls van de theosofische beweging. Verder legt het parallellen naar verwante zienswijzen en opvattingen bij de Indiërs en Chinezen en geeft tot slot een beknopt overzicht van de door astrologen gehanteerde begrippen en technieken.

Ptolemaeus zelf geeft in zijn Tetrabiblos de volgende definitie:

De Sterrenwichelarij berust in wezen op twee grondwetenschappen. De ene, de astronomie, leert ons de bewegingen van zon, maan en sterren, hun positie op ieder mogelijk tijdstip, zowel onder elkaar als ten opzichte van de aarde. De tweede, de astrologie, betracht de veranderingen en werkingen die van het gesternte naar voren worden gebracht te verklaren overeenkomstig de daarin verblijvende krachten en de invloed van hun positie.
Ptolemaeus - Tetrabiblos

2. Astrologische Literatuur in de Nederlanden

De heropleving van de belangstelling voor astrologie onder impuls van de theosofische beweging vanaf het einde van de 19de eeuw kreeg in de Nederlanden vooral gestalte dankzij de inspanning van twee uitgevers om astrologische literatuur op de markt te brengen, nl. Veen te Amsterdam en Couvreur te Den Haag.Uitgeverij Veen, die de voor de berekening van horoscopen zo noodzakelijke ephemeriden uitgaf in diverse formaten en edities, gaf daarnaast twee klassiekers uit in de nederlandse astrologische literatuur, nl. Astrologie haar techniek en ethiek van Libra Aq. en Astrologie en haar praktische toepassing van Else Parker, die doorheen de twintigste eeuw talrijke herdrukken kenden.Uitgeverij Couvreur leek meer de voorkeur te geven aan het uitgeven van authentieke bronteksten. Zo is hij o.a. uitgever van de nederlandse vertaling van Madama Blavastky's Isis Ontsluierd en van een duitse vertaling van Claudius Ptolemaeus' Tetrabiblos onder de titel: Die 4 Bücher. Ook de astrologische trilogie van Corn. Gorter, waarvan wij het boek Planetenloop en Mensenlot bespraken werd door hem uitgegeven. Dit werk ontleend, net als Handboek der Practische Astrologie, zijn stof aan de determinatieleer van Morin de Villefranche in diens werk Astrologia Gallica (1661).

Na de tweede wereldoorlog zal de interesse voor astrologische boeken heropleven en vooral vanaf de jaren zestig ernstig toenemen. Zo zal Veen in zijn astrologische reeks verschillende monografieën over astrologische onderwerpen uitgeven, doorgaans vertalingen van engelstalige auteurs. Deze reeks zal nadien worden overgenomen en verdergezet door uitgeverij Kosmos, terwijl de uitgave van de twee klassiekers Libra en Parker in handen gaat van Ankh-Hermes.


Van de Nederlandse Mellie Uyldert verschenen bij Uitgeverij De Driehoek haar astrologische trilogie, naast haar andere werken over volkskunde, geneeskruiden en edelstenen. Bij De Driehoek verscheen verder een astrologische reeks duidingsboeken met een karakteristieke cover:
''CARTER, Charles E.O., Astrologische Aspecten, De Driehoek, Amsterdam
[ISBN 9060302168 (Worldcat, Wikipedia)]''


Bij uitgeverij Schors verschijnt de reeks van de Nederlandse Karen Hamaker-Zondag onder de titel De Astrologische Duiding:
  1. Elementen en kruizen als basis van de horoscoop [ISBN 9063780184 (Worldcat, Wikipedia)]
  2. Wezen en werking van de planeten [ISBN 9063780486 (Worldcat, Wikipedia)]
  3. Aard en achtergrond van de huizen [ISBN 9063780745 (Worldcat, Wikipedia)]
  4. Analyse van aspecten [ISBN 9063780915 (Worldcat, Wikipedia)]
  5. Huisheren en huizenverbanden [ISBN 9063781164 (Worldcat, Wikipedia)],
terwijl ook andere nederlandse astrologen als Jan B. Gieles, Martin Boot en George Bode school weten te maken.

Uitgeverij Schors gaf tevens vertalingen uit van de school van moderne amerikaanse astrologen die wetenschappelijke aansluiting zochten bij de psychoanalyse en de Jungiaanse psychologie, waarbij wordt teruggegrepen naar archetypes van het vrouwelijke en het mannelijke in de horoscoop en de mogelijke functies en dysfuncties in het kerngezin en bij het aangaan van relaties. Vertegenwoordigers van deze school zijn zo Stephen Arroyo, Liz Greene, Howard Sasportas en Robert Hand.


LIZ GREENE, HOWARD SASPORTAS:
ROBERT HAND:

Daarnaast bracht uitgeverij Schors de vertaling uit van de Amerikaanse reeks 'Karmic Astrology', geschreven door Martin Schulman. Hiermee sluit deze auteur meer aan bij de spirituele, theosofische theorieën over astrologie en hanteert daarbij begrippen als karma en reïncarnatie. Daarbij komt de nadruk te liggen op de maansknopen en op het gelukspunt als uitdrukking van de maanfase in de horoscoop, begrippen die in de Indiase, Vedische astrologie of Jyotisha zo belangrijk zijn.


MARTIN SCHULMAN:

De latere werken van de astrologe Karen Hamaker-Zondag, alsook door haar aanbevolen vertaalde literatuur en werk van leerlingen uit haar school verschijnen bij de eigen uitgeverij Symbolon.Actieve Nederlandse Uitgevers met een specialisatie astrologie in hun fonds:

3. Astrologische Tijdschriften in het Nederlands

In de dagblad- en tijdschriftenhandel zijn volgende astrologische magazines te verkrijgen. Het Belgische [Para - Astro] verschijnt maandelijks sinds de jaren tachtig van vorige eeuw en geeft een maandelijkse voorspelling per sterrenteken. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot een fraaie magazine met een tweemaandelijks verschijnend zusterblad [Aquarius].

In Nederland verschijnt maandelijks de magazine [Paravisie].

Ook in de boekmagazines Bres Magazine en Prana is er aandacht voor astrologische onderwerpen.

Vooral in Nederland is er een ruim verspreid netwerk ontstaan van astrologen, adviesbureaus, opleidingen en verenigingen, die vaak een tijdschrift uitgeven. Het volgende overzicht dateert uit 1997 en somt dergelijke tijdschriften op in hun volgorde van ontstaan. Sommige zijn fraai uitgegeven tijdschriften, andere zijn niet meer dan een ledenblaadje. Sommige van deze tijdschriften bestaan thans niet meer, terwijl er andere kunnen tot stand zijn gekomen. De genoemde redacteurs zijn deze die de redactie waarnamen in 1997.

"URANIA", Redactie: Jan L. Moerbeek, Kwartaalblad van W.V.A. (Werkgemeenschap van Astrologen) sinds 1906.
http://www.wva-astrologie.nl/

"DE KAARSVLAM", Redactie: Mw Mellie Uyldert (in 2009 overleden), 2-maandelijks blad sinds 1946 van de Mellie Uyldert Stichting.
http://www.uyldert.nl/

"SAGITTARIUS", Redactie: Jan B. Gieles, 2-maandelijks blad sinds 1973.

"A.V.E.-KRONIEK", Redactie: Waling Hieminga, Maandblad sinds 1981 van A.V.E.

"ASTROLOGIE IN ONDERZOEK", Redactie: Wout Heukelom, 2-jaarlijks blad sinds 1986 (onderzoek).
http://www.nvwoa.nl/

"ASTRO-VIZIER", Redactie: Ed Noordman, Maandblad sinds 1988.

"SYMBOLON", Redactie: Drs A.J. (Hans) en Dra Karen M. Hamaker-Zondag, Kwartaalblad sinds 1990.
http://www.symbolon.nl/

"ECLIPS", Redactie: Els Langedijk-Wolf, Kwartaalblad sinds 1990 van het N.G.P.A. (Nederlands Genootschap van Praktizerende Astrologen)

"HEELSTER", Redactie: Bep Steur, Kwartaalblad sinds 1990 van V.M.A. (Vakvereniging Medische Astrologie)

"B.A.G." -tijdschrift, Redactie: Wim Luttmer, 2-jaarlijks blad sinds 1990 van B.A.G. (Bosch Astrologisch Genootschap)
http://www.bag-astrologie.nl/

"HOROS", Redactie: Hans de Groot, Kwartaalblad sinds 1992.

"FEDERATIE-Nieuws", Redactie: Marian Janssen, Kwartaalblad van de F.A.G. (Federatie van Astrologische Groeperingen) sinds 1992.

"DE KOSMOGRAAF", Redactie: Marja Winters, Maandblad van De Kosmische Kring, Amsterdam sinds 1996.

"CHTA ASTROTIME", Redactie: Joyce Hoen, Kwartaalblad van C.H.T.A. sinds 1997.
http://www.astrotime.nl

"ASTROLOGISCHE VAKVERENIGING NEDERLAND", fusie van N.G.P.A. en V.M.A. sinds 1999
http://www.avn-astrologie.nl/

"COSMIC CONNECTIONS", verzamelt de data van lezingen, workshops en congressen in Nederland en brengt informatie over astrologische groeperingen, scholen, tijdschriften, software en dergelijke bijeen in het overzicht Astrologie in Nederland.
http://www.cosmic-connections.net/

De astrologische beweging in Vlaanderen

Volgend overzicht is ontleend aan het [Urania Trust Yearbook], editie 2002 en waar nodig aangevuld en aangepast met actuele gegevens.

KOEN en DRAGANA VAN DE MOORTEL-ILIC, B-9000 Gent. Werkgroep 'De Ronde Tafel' sinds 1989
Website: http://www.astrovdm.com

HERMAN VAN ROEY, B-2060 Antwerpen. Astrologisch adviesbureau en opleidingen sinds 1979
Website: http://www.hervaro.be/

SCHOOL VOOR ASTROLOGIE, B-9860 Munte, 10 km van Gent. Consultaties en opleidingen psychologische astrologie sinds 1989
Website: http://www.schoolvoorastrologie.be

(VAG) VLAAMS ASTROLOGISCH GENOOTSCHAP, B-2018 Anwerpen, kwartaal tijdschrift en jaarlijks congres sinds 1973
Website: http://www.astrovag.be/

(VAK) VLAAMS ASTROLOGISCHE KERNGROEP, groep Vlaamse cursisten rond Joyce Hoen
Website: http://astrologievlaanderen.wordpress.com/

4. Websites met overzichten van astrologische literatuur

Op de hierboven genoemde websites van astrologische verenigingen en tijdschriften is vaak de catalogus van hun bibliotheek te raadplegen met uitgebreide overzichten van astrologische boeken en tijdschriften. Zo bvb. de catalogus van de [Bibliotheek] van het V.A.G. (Vlaams Astrologisch Genootschap) met lijsten van astrologische werken in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Verder kunnen interessante overzichten worden gevonden op volgende weblocaties:
Website: http://www.catharinaweb.nl/
Website: http://astrologie.hcc.nl/

5. Astrologische Software

Met de opkomst van de micro-electronica en de digitale revolutie, die ons zakrekenmachines en computers bracht sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, maken astrologen gebruik van deze instrumenten voor het berekenen en plotten van horoscopen en geraakt het uitrekenen met behulp van efemeriden- en logaritmetabellen en het manueel uittekenen van horoscopen in onbruik. Er zijn dan ook talrijke computerprogramma's voor astrologie beschikbaar en in dit kort overzicht worden, naast een programma dat een universele taal van orakelkaarten hanteert, enkel die programma's met nederlandstalige gebruikersmenu's, duidingen en interpretaties vermeld.
  • [RadixMini], simpel astrologieprogramma, dat de beginnende astroloog toelaat een geboortehoroscoop te berekenen en af te beelden en dat gratis kan worden afgehaald. Het is een gestripte versie van het programma Radix van Koen Van de moortel waarvan de volledige versie allerhande astrologische technieken toelaat zoals prognoses, directies, transits, synastrie edm.
  • [Astromart], shareware-astrologieprogramma met bondige, krachtige interpretatieteksten, beschikbaar als Windows 32bits toepassing en online op het web.
  • [Astroscoop], gecommercialiseerd astrologieprogramma van uitgeverij Schors te Amsterdam; oude versie: Astroscoop Plus [ISBN 9063783825 (Worldcat, Wikipedia)], nieuwe versie: Astroscoop voor Windows 7 [ISBN 9063789165 (Worldcat, Wikipedia)].
  • [Symsolon], open source astrologieprogramma dat gebruik maakt van Symsolon symboolkaarten voor de duiding.

2 opmerkingen: