maandag 21 maart 2011

Overzicht van het Belgisch Administratief Recht


MAST, André; DUJARDIN, Jean
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht
Negende opnieuw bewerkte en aangevulde uitgave
Uitgeverij Story-Scienta, Gent, 1984
[ISBN 9064393516 (Worldcat, Wikipedia)]

Inhoud:
Inleiding

I. Begrenzing van het Administratief Recht
II. De Bronnen van het Administratief Recht

Eerste Boek: De publiekrechtelijke rechtspersonen en de openbare dienst

I. De rechtspersoonlijkheid; privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen
II. De Openbare Dienst
III. Centralisatie en decentralisatie
IV. De verschillende vormen van dienstgewijze decentralisatie
V. De Wet van 18 maart 1954 betreffende Controle op sommige Organismen van Openbaar Nut
VI. Het Administratief Contract en de Concessie van Openbare Diensten
VII. Contracten voor Werken, Leveringen en Diensten (Aanbesteding en Offerte-aanvraag)

Tweede Boek: Het Openbaar Ambt

I. Algemene Begrippen
II. Het Openbaar Ambt en de Grondwet
III. De Tuchtregeling
IV. Hoofdtrekken van het Statuut van het Rijkspersoneel

Derde Boek: Het regime van de Goederen in het Administratief Recht
I. Openbaar en Privaat Domein
II. De onteigening
III. De Opeising
IV. De Openbare Wegen
V. De Waterlopen
VI. Erfdienstbaarheden tot Algemeen Nut
VII. Ruimtelijke Ordening en Stedebouw

Vierde Boek: De Territoriale Decentralisatie

Deel I: De Provincie

I. Algemene Begrippen
II. De Provincieraad
III. De Bestendige Deputatie
IV. De Provinciegouverneur
V. De Vice-Gouverneur van de Provincie Brabant
VI. De Provinciegriffier en het Personeel van de Provincie
VII. Het Administratief Arrondissement en de Arrondissementscommissaris

Deel II: De Gemeente

I. Algemene Begrippen
II. De Organisatie van de Gemeente
  1. De Gemeenteraad
  2. Het College van Burgemeester en Schepenen
  3. De Burgemeester
  4. De Gemeenteambtenaren
Deel III: Agglomeraties en Federaties van Gemeenten

I. Grondwettelijke Bepalingen
II. De Wet van 26 juli 1971 houdende Organisatie van de Agglomeraties en de Federaties van Gemeenten

Deel IV: Het Maatschappelijk Welzijn
I. Bevoegdheid en Organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
II. Verhaalbaarheid van de kosten maatschappelijke dienstverlening
III. Het Bestaansminimum (thans: leefloon)

Deel V: De Kerkfabrieken

Deel VI: Polders en Wateringen

Vijfde Boek: De administratieve en jurisdictionele bescherming van de bestuurde. De Raad van State

Deel I: De bescherming van de bestuurde in het Belgisch grondwettelijk stelsel

I. Adminstratieve en jurisdictionele beroepen
II. De bescherming van de subjectieve rechten in het licht van de grondwettelijke teksten
III. De rechtsbescherming tegen het onrechtmatig bestuur door de gewone rechter
IV. De controle van het bestuur door buitengerechtelijke rechtscolleges

Deel II: De Raad van State

I. Geschillen aangebracht voor vernietiging
II. De Raad van State als administratieve cassatierechter
III. De ontvankelijkheidsvoorwaarden van het annulatieberoep
IV. De Rechtsgevolgen van de Arresten van de Raad van State
V. De Raad van State en de Geschillen van Bevoegdheid tussen gedecentraliseerde overheden
VI. De Raad van State als rechter in laatste aanleg
VII. De Raad van State als rechtskundig adviseur van de Federale Regering en van de Gemeenschaps- of Gewestexecutieven.
VIII. De bevoegdheid van de Raad van State in Mijnzaken - De bekrachtiging van de statuten van beroepsverenigingen.
IX. De Raad van State en de geschillen inzake vergoeding
X. De conflicten van attributie en de prejudiciële geschillen
XI. De Rechspleging voor de afdeling Administratie van de Raad van State

Zaakregister

Geen opmerkingen:

Een reactie posten