Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 13 september 2010

Apokriefen van het Nieuwe Testament I


KLIJN, A.J.F. Dr.
Apokriefen van het Nieuwe Testament I
Uitgeversmij. J.H. Kok, Kampen, 1984
[ISBN 9024228646 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

In dit werk zijn een aantal nieuwtestamentische apokriefen gebundeld. Dit zijn allerlei geschriften uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, die met de nieuwtestamentische geschriften gemeen hebben dat ze de naam 'evangelie' dragen, handelingen van apostelen heten of voor een brief of een openbaring van een apostel doorgaan. In de apokriefen zijn waarheid en legende met elkaar verbonden, ze zijn soms poëtisch of miraculeus, dan weer absurd, maar steeds leggen ze getuigenis af van de vrome verbeelding van de eerste christenen. Naast enige kortere apokriefen bevat dit bundel vooral de volgende uitvoerigere stukken;
  • De geboorte van Maria of het proto-evangelie van Jakobus
  • Het Evangelie van Nicodémus
  • De Handelingen van Petrus
  • De Handelingen van Paulus
Dit werk werd geraadpleegd voor de tekst van het Evangelie van Nicodémus. Dit evangelie bestaat uit twee afzonderlijke teksten die naderhand omwille van hun thematische samenhang zijn samengevoegd tot één geheel. De plaats van handeling is voor de volledige tekst in het gerechtsgebouw van Pilatus en de tekst is voor het overige voldoende gedramatiseerd om er een toneelopvoering van te maken. De eerste tekst noemt de Acta Pilati en verhaalt het procesverloop ten overstaan van Pontius Pilatus waarbij Nicodémus de verdediging van Jezus op zich neemt en samen met twaalf medegezworenen getuigt dat Jezus niet uit ontucht is geboren. Door getuigenissen die nadien in de zittingszaal worden afgelegd vernemen we van de kruisiging van Jezus, zijn begrafenis en wederopstanding. In de toegevoegde tweede tekst wordt verhaald over Jezus' nederdaling naar het Dodenrijk. Daar zal hij alle voorheen gestorven zielen van de joodse aartsvaders, koningen en profeten bevrijden en Satan in het Dodenrijk laten vastkluisteren tot zijn wederkomst. Met de bevrijdde joodse zielen stijgt Jezus dan ten hemel op naar het Paradijs. Aan de poort van het paradijs treft hij Henoch en Elia aan, alsook de ziel van de misdadiger die samen met hem werd gekruisigd.

[Citaat]
Toen greep de Koning der Ere de opperste heerser Satan bij zijn hoofd, gaf hem aan de engelen en zei: "Boei zijn handen en voeten en zijn hals en mond met ijzers." Toen gaf hij hem aan het Dodenrijk door en zei: "Neem hem mee en houd hem stevig vast tot mijn tweede komst." Het Dodenrijk nam Satan aan en zei tegen hem: "Beëlzebul, erfgenaam van het vuur en de straf, vijand van de heiligen, wat heeft jou gedwongen ervoor te zorgen dat de Koning der Ere gekruisigd werd zodat hij hier kwam en ons machteloos heeft gemaakt? Draai je om: kijk, geen enkele dode is bij mij overgebleven en je bent alles wat je door het hout van de kennis verkregen had weer kwijtgeraakt door het hout van het kruis. ...

O, opperste duivel, begin van de dood, wortel van de zonde, doel van het kwaad, wat voor kwaads vond je aan Jezus dat je op zijn ondergang uit was? Hoe durfde je zo iets kwaads te doen? Hoe kwam je erbij zo'n mens in deze duisternis te brengen?

Tot in de middeleeuwen zien we dit motief van de hellevaart van Jezus in de literatuur opduiken zoals we konden naspeuren op de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren:
Websites:

Bruikleen Bibliotheek Groot Seminarie Hasselt----------------
Now playing: Benjy Davis Project - Blame It On The Devil
via FoxyTunes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten