Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 15 mei 2010

TNO Delft

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Delft
Kennis voor Zaken
Wet van 19 december 1985, houdende regeling van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Artikel 3
1.Er is een Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO.

2.Zij bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Delft.
Doelstellingen
Artikel 4
De Organisatie heeft ten doel ertoe bij te dragen dat op toepassing gericht technisch- en natuurwetenschappelijk onderzoek en daarmee te verbinden sociaal-wetenschappelijk en ander op toepassing gericht onderzoek op doelmatige wijze dienstbaar wordt gemaakt aan het algemeen belang en de daarbinnen te onderscheiden deelbelangen.

Artikel 5
De Organisatie tracht haar doel te bereiken door:
a. het verrichten en doen verrichten van het in artikel 4 omschreven onderzoek op werkterreinen te bepalen op eigen initiatief, dan wel na overleg met, in overeenstemming met, of in opdracht van de rijksoverheid, de lagere overheden, ondernemingen, andere maatschappelijke groeperingen en natuurlijke personen;
b. het toegankelijk maken en overdragen van resultaten van het in artikel 4 omschreven onderzoek door middel van voorlichting en advisering alsmede het begeleiden en ondersteunen van derden bij de toepassing van dit onderzoek;
c. samenwerking met andere onderzoekinstellingen ter zake van het in artikel 4 omschreven onderzoek en
d. het leveren van bijdragen aan de coördinatie van het in artikel 4 omschreven onderzoek in Nederland en aan internationale samenwerking op dit gebied;
e. het verrichten van de werkzaamheden die haar voorts worden opgedragen bij wet of algemene maatregel van bestuur.
Aangehaald uit http://wetten.overheid.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten