Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 16 januari 2010

Burgerlijk Wetboek


SIMON, J., DE BEUS, P.,
Burgerlijk Wetboek,
Nederlandse tekst met aantekeningen ontleend aan de rechtsleer en de rechtspraak,
Bruylant, Brussel, 1963
zesde uitgave.

--------------------------------------------------
Dit is de eerste uitgave van dit werk in een eentalige nederlandstalige versie en bevat de zelfstandige nederlandstalige tekst van het Burgerlijk Wetboek zoals afgekondigd door de wet van 30 december 1961 (B.S. 18 mei 1962).
In het woord vooraf vernemen we dat de Commissie die belast was met de vertaling zich er angstvallig van heeft onthouden enige verbetering aan te brengen in de oorspronkelijke tekst, waar deze niet geheel nauwkeurig mocht lijken. Meer nog: de bepalingen die voor uiteenlopende verklaringen vatbaar zijn, heeft zij gemeend niet te mogen interpreteren, maar zij heeft er integendeel naar gestreefd, waar mogelijk, de onduidelijkheid of de dubbelzinnigheid in de Nederlandse tekst te bewaren.
De tekst van het wetboek is becommentarieerd door raadsheer DE BEUS en de wetsartikelen zijn uitgebreid met uittreksels uit bijzondere wetten en besluiten, alsook met de tekst van belangrijke arresten en vonnissen.
Natuurlijk is dit boek thans op vele vlakken volkomen verouderd. Zo verneem ik bij artikel 43 dat het heeft over het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand van het bestaan van een Decreet van 20 juli 1807 en een Koninklijk Besluit van 31 december 1831 betreffende de alfabetische tabellen van de burgerlijke stand en waaruit blijkt dat de burgerlijke stand jaarlijks en tienjaarlijks een alfabetische tabel dient op te stellen van de registers van de burgerlijke stand, hetgeen in het huidige geïnformatiseerde tijdperk volkomen automatisch kan geschieden. Ook op het vlak van personenrecht zijn talrijke bepalingen sindsdien diepgaand gewijzigd. Denk daarbij maar aan het adoptierecht of de positie van de gehuwde vrouw die destijds nog degelijk en stevig genoemd kon worden. Anderzijds zijn een aantal artikels inzake eigendom en goederen, verbintenissenleer en aansprakelijkheid nog altijd van kracht en voorzien van een verwijzing naar principiële arresten en vonnissen.


Zo'n Burgerlijk Wetboek of Code Napoleon is voor een jurist natuurlijk altijd een fetish-object en ik herinner me dat ik reeds jaren voordat ik aan de universiteit rechten ging studeren rondzeulde met een van de jaarlijkse edities van de tweetalige uitgave van ons Burgerlijk Wetboek uitgegeven in de Marabout pocketreeks van editions Gerard te Verviers. Toen ik dit wetenschappelijk exemplaar van uitgeverij Bruylant tegen een schappelijke prijs kon aanschaffen in een antiquariaat kon ik niet aan de verleiding weerstaan.

Compendium van het Burgerlijk Recht, gebaseerd op het oude gewoonterecht en het geleerde romeinse recht.

zie verder:
Bicentenaire du Code Civil
Wikipedia:Code Napoleon
Wikipedia:Napoleonic Code
Wikipedia:Burgerlijk Wetboek (België)
Justel: Belgische wetgeving
Burgerlijkwetboek.be

De situatie in Nederland:
In Nederland heeft men volledig afstand gedaan van de originele tekst van de Code Napoleon. Sinds 1992 spreekt men er van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, waarmee een evolutie werd afgesloten die sedert 1970 was ingezet.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijk_Wetboek_(Nederland)

De situatie in Europa:
Reeds in de door mij gevolgde juridische tijdschriften van de jaren negentig vind ik rechtswetenschappelijke artikelen terug die een europese harmonisatie van het burgerlijke recht en verbintenissenrecht vooropstelden.

STORME, Lord Mansfield, Portalis of von Savigny? Overwegingen over de Eenmaking van het Recht in Europa, i.h.b. via de Vergelijkende Rechtspraak., TPR 1991 nr.3, p. 849 - 888

VAN KEER, Enige Aspecten betreffende de mogelijkheden van eenmaking van het contractenrecht in Europa: Grondslagen, Eenmakingspolitiek, Instrumentarium, RW 1995-96 nr.22, p. 729 - 741

Study Group on a European Civil Code
http://en.wikipedia.org/wiki/European_civil_code
Paper van Caroline Coenen over de Study Group on a European Civil Code
http://carolien.eu/Werk/Rechtsvergelijking/rechtsvergelijking_20030802.doc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten