dinsdag 21 juni 2011

Politieke theorie en geschiedenis


KOSSMANN, E.H.
Politieke theorie en geschiedenis
Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren & erven E.H. Kossmann, 2008
Oorspronkelijke titel:
E.H. Kossmann, Politieke theorie en geschiedenis. Bert Bakker, Amsterdam 1987

Politieke Theorie en Geschiedenis omvat een keuze uit de verspreide opstellen en voordrachten van prof. dr. E.H. Kossmann, aan de auteur aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Het boek opent met een drietal beschouwingen van principiële aard, gevolgd door een reeks die chronologisch naar onderwerp gerangschikt is. Tot besluit is een aantal biografische verhandelingen opgenomen. Kossmann behandelt de politieke theorie als historicus. Het is niet zijn bedoeling om een stelsel te ontwerpen of om de stelsels van anderen op hun interne consistentie te toetsen, maar om na te gaan wat de werking van bepaalde denkbeelden in een gegeven maatschappij uit het verleden geweest is. In het opstel ‘Lotgevallen’, in deze uitgave voor het eerst gepubliceerd, schetst Kossmann het intellectuele milieu van zijn voorouders. Dit milieu werd beheerst door de cultuur van de Duitse romantiek.

Inhoud:
Over conservatisme
Progressiviteit en conservatisme in de Westeuropese staat
Tolerantie toen en nu
Volkssouvereiniteit aan het begin van het Nederlandse ancien régime
Bodin, Althusius en Parker, of: over de moderniteit van de Nederlandse opstand
H.A. Enno van Gelder en de vergelijkende geschiedenis
Over de koning die geen kwaad kan doen
The singularity of absolutism
Een blik op het Franse absolutisme
Engelse en Franse opstandigheid in de zeventiende eeuw
In praise of the Dutch republic: some seventeenth-century attitudes
Oldenbarnevelt en het recht
A history in the grand manner
Rowen's De Witt
Hoofts inzicht in politiek en geschiedenis
The Dutch case: a national or a regional culture?
Dutch republicanism
Verlicht conservatisme: over Elie Luzac
Aan het volk van Nederland
De doctrinairen tijdens de restauratie
Thorbecke en het historisme
De correspondentie van J.R. Thorbecke. Vier recensies
Is het Nederlandse volk door de scheiding van 1830 ‘wakker geschud’?
Eender en anders. De evenwijdigheid van de Belgische en Nederlandse geschiedenis na 1830
De deugden van een kleine staat
Huizinga
De geschiedenis van een vriendschap
Gustaaf Johannes Renier (25 september 1892 - 1 september 1962)
Werner Kaegi (26 februari 1901-15 juni 1979)
Lotgevallen
Aangehaalde literatuur
Lijst van publikaties
Register van persoonsnamen
Lijst van intekenaren (personen en instellingen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten