Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 21 maart 2011

Wegwijs in de Federale Administratie 1


FEDERALE VOORLICHTINGSDIENST
Wegwijs in de Federale Administratie 1
Deel 1: De Federale Ministeries
uitgegeven onder de auspiciën van het College van Secretarissen-Generaal
Brussel, 2000, derde herziene uitgave

In deze gids vindt u het organigram en de samenstelling van de 12 federale ministeries en de ervan afhangende directies en besturen.
Diensten van de Eerste Minister
Ambtenarenzaken
Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handen en Ontwikkelingssamenwerking
Landsverdediging
Financiën

Tewerkstelling en Arbeid
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Middenstand en Landbouw
Economische Zaken
Verkeer en Infrastructuur
De federale voorlichtingsdienst die instond voor de uitgave van deze brochure werd in 2001 afgeschaft door premier Guy Verhofstadt. Onder deze liberale eerste minister werd de zgn. Copernicus-hervorming doorgevoerd. Sindsdien spreken we niet meer van Ministeries, maar van Federale Overheidsdiensten of FOD's.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten