zondag 27 maart 2011

België voor Beginners


VANDE LANOTTE, Johan; BRACKE, Siegfried; GOEDERTIER, Geert
België voor Beginners
Wegwijs in het Belgisch labyrint
Uitgeverij Die Keure, Brugge, 1998
[ISBN 9057511770 (Worldcat, Wikipedia)]

België voor beginners is de uitgave bij uitstek geworden om zich feilloos te oriënteren in de ingewikkelde staatsstructuur van België. Zowel het enorme succes van de vorige edities als de wijzigingen die zich hebben opgeworpen liggen aan de basis van de zesde editie van 2010. Voor de burger zijn de structuren van de Belgische overheid vaak ingewikkeld en verwarrend en de bestaande werken over Belgisch Staatsrecht, meestal in een onverstaanbaar vakjargon, zijn zelden toegankelijk voor niet-juristen. Nochtans is elementaire kennis van die structuren onmisbaar, niet alleen voor de "burger" maar ook voor de leraar, de ondernemer, de journalist, kortom de "professional" in het algemeen. Deze rijkgeïllustreerde publicatie streeft ernaar de lezer een helder inzicht te geven in de werking van de Belgische staat. Stap voor stap wordt de Belgische staatsstructuur uit de doeken gedaan. Deze nieuwe editie is aangepast aan het Verdrag van Lissabon, dat de instellingen van de Europese Unie grondig heeft hervormd.

Inhoudstafel
Woord vooraf
Inhoud
Inleiding - Het Belgisch recht: publiekrecht en privaatrecht

DEEL 1 DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCH PUBLIEKRECHT

I. De grondwet: basis van het Belgisch publiekrecht
II. De kenmerken van de Belgische staat
III. De belangrijkste evoluties sedert 1830
IV. De hiërarchie van de rechtsnormen

DEEL 2 DE FEDERALE OVERHEID

I. De wetgevende macht
II. De uitvoerende macht
III. De rechterlijke macht

DEEL 3 DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

I. Drie gemeenschappen en drie gewesten
II. De asymmetrische structuur van het federale België
III. De bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten
IV. De werkwijze van de gemeenschappen en de gewesten
V. Bijzonderheden over de Brusselse instellingen

DEEL 4 DE GEMEENTEN, DE PROVINCIES EN DE OCMW'S

I. De gemeenten
II. De provincies
III. Het OCMW

DEEL 5 DE INTERNATIONALE RECHTSORDE

I. De Verenigde Naties
II. De Raad van Europa
III. De Europese Unie

DEEL 6 DE RECHTEN EN VRIJHEDEN

I. Gelijkheid en non-discriminatie
II. Rechten ter bescherming van de fysieke persoon
III. Rechten ter bescherming van de psychische persoon
IV. Het recht op eigendom
V. Sociaal-economische rechten
VI. De rechten van het kind
VII. Rechten die voortvloeien uit bestuurlijke vernieuwing

TEKST VAN DE BELGISCHE GRONDWET
TREFWOORDENREGISTER
BIJLAGE: NUTTIGE WEBSITES
INFORMATIE OVER DE COMPUTERTOETSEN
LIJST VAN DE ILLUSTRATIES

De computertoetsen België voor Beginners zijn op volgende weblocatie van de universiteit Gent:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten