Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 27 januari 2011

Handboek Belgisch Strafrecht


DUPONT, Lieven; VERSTRAETEN, Raf
Handboek Belgisch Strafrecht
Publicaties van het Instituut voor Strafrecht nr. 3, K.U.L.
Uitgeverij Acco, Leuven / Amersfoort, 1990
[ISBN 9033421712 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
Inhoudsopgave:
Deel I: Algemene Oriëntatie
Hoofdstuk I: Inleidende begrippen
Hoofdstuk II: De rechtvaardiging van het strafrecht
Hoofdstuk III: Historische ontwikkeling van het strafrecht
Hoofdstuk IV: Situering van het strafrecht
Hoofdstuk V: De Structuur van het strafrecht

Deel II: De Strafwet
Hoofdstuk I: Het legaliteitsbeginsel
Hoofdstuk II: De bronnen van het strafrecht
Hoofdstuk III: Het legaliteitsbeginsel en de interpretatie van de strafwet
Hoofdstuk IV: Het toepassingsgebied van de strafwetten
- De werking van de strafwet in de tijd
- De werking van het strafrecht naar de plaats

Deel III: Het Misdrijf
Titel I: Het misdrijf - Algemene beschouwingen en indelingen
Hoofdstuk I: Algemene begrippen betreffende het misdrijf
Hoofdstuk II: De indeling van de misdrijven

Titel II: De constitutieve elementen van het misdrijf
Hoofdstuk I: Het materieel element van het misdrijf
Hoofdstuk II: de wederrechtelijkheid
- De rechtvaardigingsgronden
Hoofdstuk III: Strafrechtelijke schuld
- De schulduitsluitingsgronden
Hoofdstuk IV: De Strafwaardigheid
- De Verschoningsgronden

Titel III: Uitbreiding van strafbaarheid
Hoofdstuk I: De strafbare poging
Hoofdstuk II: Strafbare deelneming
- Daders, mededaders en medeplichtigen

Deel IV: De strafrechtelijke sancties
Titel I: Algemene begrippen en indelingen

Titel II: De Straffen
Hoofdstuk I: Het juridisch strafbegrip en de kenmerken van de straf
Hoofdstuk II: Indeling van de straffen
Hoofdstuk III: De hoofdstraffen
Hoofdstuk IV: De bijkomende straffen

Titel III: De beveiligingsmaatregelen
Hoofdstuk I: Inleidende begrippen
Hoofdstuk II: Beveiligingsmaatregelen ante-delictum en post-delictum ten aanzien van de strafrechtelijke minderjarigen
Hoofdstuk III: Maatregelen in het kader van de wet tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers
Hoofdstuk IV: maatregelen ante-delictum en post-delictum ten aanzien van landlopers en bedelaars (opgeheven)
Hoofdstuk V: Andere beveiligingsmatregelen

Deel V: Straftoemeting

Titel I: Inleiding

Titel II: Regels die (kunnen) leiden tot strafverzwaring
Hoofdstuk I: De verzwarende omstandigheden
Hoofdstuk II: De wettelijke herhaling

Titel III: Regels die (kunnen) leiden tot strafvermindering
Hoofdstuk I: De verzachtende omstandigheden
Hoofdstuk II: Strafverminderende verschoningsgronden
Hoofdstuk III: Samenloop van misdrijven

Titel IV: De onderlinge combinatie van de wettelijke regels inzake straftoemeting

Titel V: Bijzondere modaliteiten van straftoemeting: opschorting - uitstel - probatie
Hoofdstuk I: Inleiding
Hoofdstuk II: De opschorting van de uitspraak van de veroordeling
Hoofdstuk III: Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen
Hoofdstuk IV: Probatie-opschorting en probatie-uitstel

Deel VI: Tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

Titel I: Juridische basisbeginselen
Hoofdstuk I: Uitvoerbaarheid van strafrechtelijke veroordelingen
Hoofdstuk II: Tenuitvoerlegging van strafrechtelijke veroordelingen

Titel II: Tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
Hoofdstuk I: De evolutie van de vrijheidsstraf en het Belgisch gevangeniswezen
Hoofdstuk II: Organisatie en bestuur van de strafinrichtingen
Hoofdstuk III: Rechtspositie van de tot vrijheidsstraf veroordeelde gedetineerden en het penitentiair regime
- De voorwaardelijke invrijheidsstelling
- De Voorlopige invrijheidsstelling
- Het penitentiair verlof

Titel III: Tenuitvoerlegging van maatregelen
Hoofdstuk I: Tenuitvoerlegging van maatregelen tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers
Hoofdstuk II: Tenuitvoerlegging van andere maatregelen

Titel IV: Tenuitvoerlegging van patrimoniële sancties
Hoofdstuk I: De geldboete
Hoofdstuk II: De bijzondere verbeurdverklaring

Titel V: Tenuitvoerlegging van sancties die ontzettingen of beperkingen van rechten tot gevolg hebben
Hoofdstuk I: De afzetting en de ontzetting uit de rechten
Hoofdstuk II: Verval van het recht tot sturen

Titel VI: Tenuitvoerlegging van de opschorting, het uitstel en de probatie
Hoofdstuk I: Tenuitvoerlegging van de gewone opschorting
Hoofdstuk II: Tenuitvoerlegging van het gewoon uitstel
Hoofdstuk III: Tenuitoverlegging van probatie-opschorting en probatie-uitstel

Deel VII: Het verval van het recht tot uitvoering van de straffen en/of het tenietgaan van de veroordelingen
Hoofdstuk I: De dood van de veroordeelde
Hoofdstuk II: De verjaring van de straf
Hoofdstuk III: De genade
Hoofdstuk IV: De amnestie
Hoofdstuk V: De uitwissing van de veroordelingen en het herstel in eer en rechten
Hoofdstuk VI: Herziening van vonnissen en arresten van veroordelingen

Deel VIII: De burgerrechtelijke gevolgen van een misdrijf
Hoofdstuk I: De burgerrechtelijke veroordelingen
Hoofdstuk II: Tenuitvoerlegging van de burgerrechtelijke veroordelingen
Hoofdstuk III: De wettelijke onbekwaamheid
Register
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten