Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 6 oktober 2010

Huisvestingszakboekje


HUBEAU, Bernard; LANCKSWEERDT, Eric; VANDENBERGHE, Johan; DEBRUYNE, Eddy
Huisvestingszakboekje
een leidraad voor de reglementering i.v.m. wonen en huisvesting in het Vlaamse en Brusselse hoofdstedelijke gewest
Kluwer Rechtswetenschappen, Deurne, 1993
[ISBN 906321877X (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Dit zakboekje behandelt in één volume alle juridische onderwerpen die betrekking hebben op wonen en huisvesting; huren en verhuren, kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, lenen, premies en fiscale implicaties. Voor diepgaandere analyses wordt in het werk verwezen naar 'Het onroerend goed in de praktijk' van dezelfde uitgever. Sinds 1996 is de uitgave van het 'Huisvestingszakboekje' opgesplitst in een [Vastgoedzakboekje] en een [Huurzakboekje].

Inhoud:
Deel I. Huren en verhuren
 1. Het huren in de private sector
 2. Het huren in de sociale sector
 3. De verhuis-, installatie- en huurtoelagen voor huurders
 4. Het stelsel van de huurcompensatie in het Vlaamse gewest
 5. De tegemoetkoming bij werken aan een huurwoning door huurder en verhuurder
 6. De fiscale aspecten
 7. Specifieke stelsels
Deel II. Kopen en verkopen
 1. De gewone koop-verkoop
 2. De openbare verkoop
 3. De koop op lijfrente
 4. De koop op plan
 5. De verkoop van appartementen
 6. De koop van een sociale woning
 7. De koop van sociale en middelgrote kavels in het Vlaamse Gewest
 8. De fiscale aspecten van de koop-verkoop
 9. De financiering van de koop-verkoop
 10. De tegemoetkomingen bij de aankoop van een woning
 11. De betwistingen
Deel III. Schenken en krijgen
 1. De erfenis van woningen
 2. De testamentaire schenking van woningen
 3. De schenking van woningen
 4. De vereffening, verdeling en inbezitstelling van nalatenschappen
 5. De ouderlijke boedelverdeling
 6. Erven, krijgen en de fiscus
 7. De betwistingen
Deel IV. Bouwen en verbouwen
 1. Het bouwen van een woning
 2. Het verbouwen van een woning
Deel V. Lenen en terugbetalen
 1. Algemeen
 2. De gewestwaarborg voor hypothecaire leningen
 3. De leningen vanwege de erkende kredietvennootschappen
 4. De leningen vanwege het woningfonds van de grote gezinnen
 5. De leningen vanwege de Vlaamse huisvestingsmaatschappij
 6. De rentevermindering voor mijnwerkers
 7. De leningen voor landbouwers
 8. De tegemoetkomingen vanwege de provincie en de gemeente
 9. De betwistingen
Deel VI. Verkrotting en leegstand bestrijden
 1. De rol van de gemeente in de strijd tegen de verkrotting en de leegstand
 2. De bevoegdheid van de burgemeester tot onbewoonbaarverklaring
 3. De toelage aan openbare besturen voor de sloop en/of de sanering van ongezonde woningen
 4. De toelage aan openbare besturen binnen stads- en dorpsvernieuwingsgebieden
 5. Het stelsel van de huurcompensatie in het Vlaamse Gewest
 6. De stadsontwikkelingsprojecten in het Vlaamse Gewest
Deel VII. Wonen en belastingen betalen
 1. Huren en verhuren
 2. Kopen en verkopen
 3. Schenken en krijgen
 4. Bouwen en verbouwen
 5. Lenen en terugbetalen
 6. Wonen in een eigen woning of in een huurwoning
 7. De betwistingen
Deel VIII. Wonen en bijzondere groepen
 1. De migranten
 2. De studenten
 3. De woonwagenbewoners
 4. De grote gezinnen
 5. De bejaarden
 6. De minder-validen en gehandicapten
 7. Het beschermd en beschut wonen
 8. De andere bijzondere groepen
Deel IX. Wonen en deskundigen
 1. De architect en het architectencontract
 2. De aannemer en het aannemingscontract
 3. De notaris
 4. De makelaar in onroerende goederen
 5. De landmeter
 6. De ingenieurs en studiebureaus
 7. De betwistingen i.v.m. de uitoefenaars van beroepen in de immobiliënsector
Deel X. Eigenaars en gebruikers
 1. De eigendom van een woning
 2. De medeëigendom
 3. Het vruchtgebruik
 4. De scheiding tussen erven
 5. De erfpacht
 6. Het recht van opstal
 7. De erfdienstbaarheden
 8. De voorrechten en hypotheken
 9. De betwistingen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten