Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 4 september 2010

Geef om de Natuur


WESTERMANN, J.H. (editor)
Geef om de Natuur
Redding voor een Bedreigde Planeet
Amsterdam Boek; Het Spectrum, Amsterdam / Utrecht/ Antwerpen, 1977
[ISBN 9031896985 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Deze uitgave kwam ter gelegenheid van de actie 'Geef om de Natuur' tot stand in samenwerking met de Nederlandse boekhandel. Het verscheen terwijl de nationale actie 'Geef om de Natuur' van het Wereld Natuur Fonds haar hoogtepunt naderde en ondersteunde die actie met een indringend betoog om, nu meer dan ooit, te geven om en voor de natuur.

Inhoud:
  1. Het ontstaan van ons milieu - Gerton van Wageningen; beschrijft de fascinerende wording van onze aarde en het ontstaan van het leven in de zgn. biosfeer. Het is de mens die daarin naar voren komt als de 'laatste' schepping: Homo Sapiens
  2. De evolutie van de mens - Willen van Stuijvenberg; vertelt het verhaal van een korte, maar boeiende wereldgeschiedenis, van de schaarse, zeer verspreide primitieve mens, 50.000 jaar geleden, tot de overvolle, uitermate complexe mensenmaatschappij van thans, met haar technische, economische en sociale verworvenheden en ontredderingen.
  3. De mens in opmars tegen de natuur - Matthijs de Vreede; schetst hoe - eerst op kleine schaal, later in steeds heviger mate - de mens de natuur verdringt, onderwerpt, misbruikt, vervuilt en ronduit vernietigt, overal ter wereld, te land, in de zee en in de lucht.
  4. De natuur is de natuur niet meer - Sietzo Dijkhuizen; beschrijft de al te vele situaties waarin de mens, in zijn opmars, te vér is gegaan en waarin hij, zich eerst 'winnaar' voelend, de grote verliezer werd.
  5. De natuur is de natuur niet meer - Hans Bouma; geeft een lezing van trieste voorbeelden van uitroeiing van planten en dieren. Hij filosofeert over onze persoonlijke houding tegenover die verarmde natuur en over hoe we moeten proberen de weg terug te vinden om - als de indiaan Seattle van de vorige eeuw - weer eenheid voor die natuur te krijgen.
  6. Een nieuwe economische orde - Matthijs de Vrede; analyseert de mogelijkheden om de op velerlei terreinen bestaande controverse tussen de rijke en arme landen op te heffen en aldus bij te dragen tot een wijzer beheer en gebruik van de nog voorhanden zijnde natuurlijke hulpbronnen.
  7. Een leefbare wereld voor allen - Vic Langenhoff; benadert de mogelijkheid van correctie van de beschreven wantoestanden. Meer dan thans het geval is, zal de mensheid moeten leren leven volgens ecologische beginselen in plaats van op basis van uitsluitend of overwegend economische grondslagen.
  8. De Wadden en de volwassen economie - Wouter van Dieren; beschrijft, vooral aan de hand van het de meesten van ons bekende Waddengebied, hoe we tot nu toe faalden, maar hoe we zonder werkelijk drastische maatregelen en met gewoon wijs beleid, dit gebied kunnen maken tot een voorbeeld van een voor plant, dier en mens gaaf milieu.
  9. Organisaties op de bres - Vic Langenhoff; geeft een kort overzicht van internationale, nationale en regionale lichamen en hun pogingen om te redden wat er nog te redden is.
  10. Een Naschrift van de secretaris van het Wereld Natuur Fonds - Nederland - J. H. Westermann
Websites:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten