Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 15 september 2010

100 Bijbelse Figuren


NETTELHORST, R.P.
100 Bijbelse Figuren
verhalen over de boeiendste personages uit de heilige schrift
Librero, Kerkdriel, 2008
[ISBN 9057648946 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

oorspronkelijke titel:
The Bible's Most Fascinating People
Quarto Publishing

Websites:

Het Oude Testament

De Periode van de Aartsvaders

 • Adam
 • Eva
 • Noach
 • Abraham
 • Lot
 • Sara
 • Hagar
 • Isaak
 • Rebekka
 • Jakob
 • Rachel
 • Lea
 • Laban

De twaalf zonen van Israël

 • Juda
 • Ruben
 • Simeon
 • Levi
 • Dan
 • Naftali
 • Gad
 • Aser
 • Issakar
 • Jozef
 • Zebulon
 • Benjamin

De dochters van Israël

 • Tamar, de schoondochter van Juda
 • Dina

Uittocht en verovering

 • Mozes
 • Bilam
 • Jozua
 • Rachab

De periode van de rechters

 • Ehud
 • Debora
 • Jaël
 • Gideon
 • Abimelek
 • Simson (Samson en Delila)
 • Jefta
 • Naamloze Leviet
 • Ruth
 • Samuël
 • Job

Het onverdeelde koninkrijk

 • Saul
 • David
 • Mikal
 • Abigail
 • Absalom
 • Tamar, de dochter van koning David
 • Batseba
 • Salomo

Het verdeelde koninkrijk

 • Rechabeam
 • Chulda
 • Izebel
 • Achab
 • Elia
 • Elisa
 • Gechazi

De profeten voor de ballingschap

 • Hosea
 • Jona
 • Jesaja
 • Jeremia

De periode van de ballingschap

 • Nebukadnessar
 • Ezra
 • Ester
 • Haman

De profeten tijdens de ballingschap

 • Ezechiël
 • Daniël

De apocriefen

 • Judas, de Makkabeër
 • Judit
 • Susanna
 • Tobit

Het Nieuwe Testament

Ten tijde van Jezus

 • Maria
 • Jozef
 • Jezus
 • Johannes de Doper
 • Salome
 • Elisabet
 • Zacharias
 • Hanna
 • Maria Magdalena

De twaalf apostelen

 • Petrus
 • Andreas
 • Jakobus van Zebedeüs
 • Johannes
 • Filippus
 • Bartolomeüs
 • Tomas
 • Matteüs
 • Jakobus van Alfeüs
 • Taddeüs
 • Simon de IJveraar
 • Judas Iskariot

De eerste christenen

 • Paulus
 • Lydia
 • Febe
 • Junia
 • Aquila en Priscilla
 • Timoteüs
 • Filemon
zie ook:
De Heilige Schrift

Geen opmerkingen:

Een reactie posten