Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 2 juli 2015

De Geschiedenis der Systematische Mineralogie

BEEKMAN, E.M.H
De Geschiedenis der Systematische Mineralogie
Technische Hogeschool, Delft, 1905

Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Technische Wetenschap aan de Technische Hogeschool te Delft
Op Gezag van den rector magnificus Dr. S. Hoogewerff, Hoogleeraar in de Afdeeling der Scheikundige Technologie en Mijnbouwkunde,
voor den Senaat te verdedigen op donderdag 15 november 1906, des namiddags ten 3 ure.
Inhoud:
De geschiedenis van de systematische mineralogie wordt behandeld aan de hand van vijf tijdvakken; Van ieder tijdvak is dan in 't kort de kennis behandeld, welke men van de mineralogie in het algemeen bezat, omdat deze nauw samenhangt met de denkbeelden over de systematiek. Dan volgen de verschillende systemen die in dien tijd eenig gezag hadden.

 1. Van Aristoteles (384-322) tot Albertus Magnus (1193-1280) Beginperiode der systematische mineralogie.
inzake de stand der wetenschap: [Aristoteles]
inzake de classificatie der Mineralen; [Theophrastus] p. 3, [Galenus], [Dioscorides] p. 4, [Plinius de Oudere] p. 6, [Avicenna] p. 5
2. Van Albertus Magnus (1193—1280) tot Georg Agricola (1490—1555) Opkomst van den mijnbouw en tengevolge daarvan toenemende kennis der mineralogie.
inzake de stand der wetenschap: [Albertus Magnus], [Averroes]
inzake de classificatie der Mineralen; [Basilius Valentinus] p. 7; blende, glanz, kies, klaas en spaat.
3. Van Georg Agricola (1490—1555) tot Axel Van Cronstedt (1722—1765) De systematiek berust uitsluitend op uiterlijke kenmerken.
Met o.a. inzake stand der wetenschap; [Theophrastus Paracelsus], [Baptista van Helmont], [Athanasius Kircher], [Conrad Gesner], [Christiaan Huyghens], [Antonius Leeuwenhoek], [Nicolaus Steno]

inzake de classificatie der Mineralen; [Georg Agricola] p. 8 & 13, [Anselmus Boetius de Boot] p. 16, [Hieronymus Cardanus] p. 24, [Andreas Caesalpinus] p. 15, [Linnaeus] p. 20

4. Van Axel Van Cronstedt (1722—1765) tot Jacob Berzelius (1779—1848) Begin der chemische systematiek.
Met o.a. inzake vooruitgang der wetenschap en chemie; [Robert Boyle], [Carl Wilhelm Scheele], [Joseph Priestley], [Henry Cavendish], [Louis Nicolas Vauquelin], [Antoine Laurent Lavoisier]

inzake de classificatie der Mineralen; [Axel Fredrik von Cronstedt] p. 39, Stelsel p. 41-44, [Torbern Olof Bergman] p. 45-47, Wallerius p. 48, Stelsel p, 52-53 met 76 genummerde Geslachten in 4 Klassen, [Martin Heinrich Klaproth], [Antoine François de Fourcroy] p. 54-55, Jean Démeste p. 55, Romé de l'Isle p. 55-57, [Abraham Gottlob Werner] p. 60, Stelsel p. 64-68 met 317 gerandnummerde mineralen en gesteenten, [Alexander von Humboldt], [Leopold von Buch], [Richard Kirwan] p. 68, Stelsel p. 72-73, [René Just Haüy] p. 75, Stelsel I p. 78-79, Stelsel II p. 116-117
Engelstalige Wikipedia-artikels bij gebrek aan nederlandstalige:

5. Van Jacob Berzelius (1779—1848) tot heden. Strijd tusschen de aanhangers der chemische en der natuurhistorische en overwinning der gemengde methode.

Met o.a. inzake vooruitgang der wetenschap en chemie; [Joseph-Louis Proust], [Joseph Louis Gay-Lussac], [John Dalton], [Sir Humpry Davy], [Anthony Carlisle], [Alessandro Volta];

inzake de classificatie der Mineralen; [Johan Jakob Berzelius] p. 101, Stelsel I p. 105-106, Stelsel II p. 107-108, [Friedrich Mohs] p. 108, Stelsel p. 110-112, [James Dwight Dana] pp. 115, 148 & 189, [Alexandre Brogniart] p.120-121, [Louis Albert Necker de Saussure] p. 152-156, [Pierre Armand Dufrénoy] p. 157-158 en inzake de voortgang in de blaaspijpmethode en spectraal analyse; [Robert Wilhelm Bunsen], [Gustav Robert Kirchhoff]
Engelstalige Wikipedia-artikels bij gebrek aan nederlandstalige:
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten