Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 16 februari 2011

Die 4 Bücher des Claudius Ptolemäus


PTOLEMAEUS, Claudius
Die 4 Bücher des Claudius Ptolemäus
aus dem griechischen Original neu übertragen von Dr. Wilhelm Matthiesen und Wulf Haidyl
Verlag J.J. Couvreur, Den Haag, Holland, s.d.

In de Vier Boeken (Tetrabiblos) behandelt Claudius Ptolemaeus in Boek II de zgn. Mundane Astrologie. Het eerste deel daarin behandelt de astrologische geografie of de samenhang die er bestaat tussen landstreken, dierenriemtekens en vaste sterren. Het tweede deel heeft het over de verduisteringen en het duiden van de eclipsen van zon en maan. Het derde deel behandelt de jaarhoroskopen zoals de ingres van de kardinale of seizoenspunten en de eerste nieuwe maan van het jaar. Het vierde deel tenslotte behandelt het voorspellen van het weer.


Dit is wat Ptolemaeus in deel II Over de Verduisteringen daarover te zeggen heeft:

De sterkste invloed op alles wat gebeurt gaat uit van zons- en maansversduisteringen. Bij het onderzoek van deze verschijnselen stelt men eerst vast welke landen en streken door de eclips getroffen worden. Verder heeft men het tijdstip te berekenen waarop de eclips zal plaatsgrijpen, alsook hoelang dit verschijnsel zal duren. Ten derde onderzoekt men de soort van gebeurtenissen die met het verschijnsel gepaard kunnen gaan en ten vierde de volgorde waarin de gebeurtenissen zich zullen voltrekken.

Met dit doeleinde stellen we vooreerst vast in welk dierenriemteken de eclips zich voordoet. Vervolgens bepalen we welke landstreken en steden volgens astrologische regels verwant zijn met dit dierenriemteken, want deze regio's zullen de werking der gebeurtenissen in eerste lijn voelen werken. Geheel in het bijzonder zullen die streken de werking ondervinden wanneer ze met het teken waarin de eclips zich voltrekt astrologisch verbonden zijn én het betreffende gesternte er zich op het tijdstip van de eclips boven de horizon bevindt en zichtbaar is.

Het volgende dat we te doen hebben is de tijdsduur van de verduistering vast te stellen. De zons- en maansverduisteringen vinden op de verschillende plaatsen van de aarde niet op hetzelfde tijdstip plaats (zoals bvb. een solstice) en ook de duur en de grootte van de verduistering is verschillend. We moeten daarom, zoals bij een geboortehoroscoop, de poolshoogte nemen en de hoekhuizen vaststellen. Zo dan onderzoeken wij hoelang op een specifieke plaats de zonsverduistering duurt. De Regel luidt dan: zo veel uren een verduistering duurt, zoveel jaren werkt een zonsverduistering door en zoveel maanden een maansverduistering.

Voor wat betreft de invloeden en gebeurtenissen die uitgaan van een eclips in tekens met saturnale inslag zoals Steenbok en Waterman (of anders gezegd in de nabijheid van het perihelium) vermeld Ptolemaeus onder andere het volgende:

Dit heeft schade door de inwerking van het Koude en het Verstarrende principe als gevolg. In de lucht ontwikkelt zich ondraaglijke koude en ijzige nevel alsook buitensporige sneeuwval. Op de aarde ontstaan tengevolge verwoesting der noodzakelijke levensmiddelen door sprinkhanen, rupsen, hagel en wolkbreuken prijsverhogingen en nood, die de dood van vele mensen tot gevolg heeft. Op zee ontstaan zware stormen die onzekere vaart, schipbreuk en gebrekkige opbrengsten der visserij tot gevolg hebben. Rivieren treden buiten hun oevers en leiden tot overstromingen. Het vee en de huisdieren hebben onvoldoende voer en sterven of lijden onder ziektes en epidemieën die eventueel op de mens overslaan. Aanslepende ziektes, tering, vloed, koorts. Nood, Verbanning, Treurnis en Dood.

Een eclips onder de invloed van Jupiter brengt vrolijke welvaart en wasdom. Aan de mensen schenkt hij roem, vruchtbaarheid, rust en vrede. Het vermogen vermeerdert zich, lijf en ziel gedijen, vorsten en koningen, die deze positie zeer genegen is, doen veel goeds, kortom het brengt enkel aangename zaken. De veestapels gedijen en het ongedierte gaat ten onder. De lucht wordt goed getemperd, wind en vochtigheid bevorderen het gedijen van de landbouwgewassen. De scheepvaart gedijt, de rivieren stijgen langzaam en statig en bevorderen de vruchtbaarheid.

De heerschappij van Mars werkt wezenlijk schadelijk uit omdat het verdrogende element overweegt. Aan de mensen brengt hij oorlog, revolutie, ordeverstoringen en ondergang. Verder slechte gezondheid, driedaagse koorts, bloedstasis en onverwachte dodelijke toevallen, vooral bij de jeugd. Ook geweld, moord, roof en brand. In de atmosfeer heerst hitte, onrust, verdrogende, dodelijke winden, onweer. Op zee voeren onvermoede stormen tot schipbreuk. Rivieren en bronnen drogen uit. De vruchten der aarde leiden onder hitte en brand.

De heerschappij van Venus werkt op dezelfde manier uit als Jupiter. De mensen brengt zij bewegingsvrijheid, gezelligheid, goede huwelijken, talrijke nakomelingen, vriendschappen, goede betrekkingen onder elkaar, goede verstandhouding met de Vorsten. In de lucht bewerkt zij een aangename, vochtige temperatuur en weldoende regenval. Rivieren en meren vertonen vruchtbare watermengsels en verlenen rustige vaart. De dieren en de vruchten der aarde gedijen wel.

Mercurius als heerser neemt telkens de aard aan van de sterren waarmee ze in verbinding staat, maar zijn uitwerkingen volgen veel sneller als bij de andere. Bij de mensen bevordert het vrijheid, snelheid, handelslisten, dieverij, zeeroverij en heimelijkheden. Als ziekte brengt het astma en in verbinding met slechte sterren hoesten en tering (tbc).Alnaargelang van de aard van de sterren waarmee hij verbonden is veroorzaakt hij omwenteling in geestelijke aangelegenheden, in de wetgeving en in het financiewezen. Omdat de omloop van Mercurius zeer snel is en de planeet het dichtst bij de zon staat veroorzaakt zij in de lucht disharmonische bewegingen, plotse omslagen van de wind, donder en bliksem, verbonden met aardbevingen en aardsplijtingen. Onder deze omstandigheden werkt hij natuurlijk ook verderfelijk op planten en dieren. De wateren stijgen als hij in het Oosten staat en zinken als hij zich in het Westen bevindt.

Hierboven behandelde ik de zuivere uitwerkingen van de aard der onderscheiden planeten. In verbinding met andere planeten en naar de aard van de gevormde aspekten, hun positie ten opzichte van de zon en de zodiaktekens waarin deze staan, verandert en verveelvoudigt zich hun werking.. Het is echter onmogelijk iedere voorkomende menging en verbinding apart te behandelen, ik moet dit aan de scherpzinnigheid der astrologen overlaten. In aanmerking te nemen is nochtans de verwanschap die er bestaat tussen de heersende lichten en de aardstreek die door de eclips wordt getroffen.
Weldoende planeten die in hun werking niet door een vijandelijk gesternte afgezwakt worden, werken in geval van verwantschap veel krachtiger uit dan wanneer zulke niet bestaat. Boosdoende planeten brengen weinig schade aan als er geen verwanstchap bestaat, maar indien er een verwantschap bestaat is de schade des te groter.

Voor wat het individuele lot betreft dient opgemerkt te worden dat die personen het meest bedreigd zijn die in hun geboortehoroscoop nauwe verbindingen hebben met de horoscoop van de eclips. Het sterkst worden natuuurlijk diegenen getroffen waarvan de planeten in de radixhoroscoop conjunct staan met planeten in de eclipshoroscoop.

Bij verduisteringen dient men ook acht te slaan op de begeleidende kleurrijke verschijningen die men aan de hoofdlichten kan waarnemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten